Volvo S80 xe hơi hướng dẫn mà cung cấp chi tiết đặc điểm kỹ thuật của tất cả các đơn vị, cơ chế, và các hệ thống của Volvo, cũng như hướng dẫn để sửa chữa xe và bảo trì đường của nó.


Kích thước: 8,1 Mb


Chủ đề tương tự: