Volkswagen Passat B3/B4-đề án các thiết bị điện.
Các hướng dẫn cho thấy làm thế nào để khắc phục sự cố hệ thống điện trong xe của nơi Vokswagen VW Passat B3, B4. Tất cả các loại ống được nhóm dựa trên các triệu chứng và được chỉ định trong bảng.

Các trang: 43
Kích thước: 38.29 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: