VAZ-2107, 21072, 21073-40, 21074-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sẽ quen bạn với bảo trì và sửa chữa xe Vaz-2107, 21072, 21073-40, 21074 phụ kiện trên cơ sở với việc sử dụng của thiết bị và công cụ đặc biệt. Cung cấp lời khuyên về chăm sóc, bảo trì, xử lý sự cố và sửa chữa tất cả hệ thống và các đơn vị của xe. Cập Nhật: các khuyến nghị từ cột "riêng của chúng tôi" history "phía sau bánh xe".


Kích thước: 11.98 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: