Ô tô sửa chữa, bảo trì và hoạt động của Vaz-2103, 2106, 21035, 21033, 21061, 21063, 21065.
Hướng dẫn giới thiệu các chủ sở hữu xe với các đơn vị lõi địa điểm và thiết bị và cơ chế của Vaz-2103, Vaz-2106, cũng như các sửa đổi của họ.


Kích thước: 11,67 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: