Toyota Camry loạt ACV40 và GSV40-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Sổ tay này được thiết kế để làm quen nhân viên đại lý với các đặc điểm chính, miêu tả kỹ thuật của việc xây dựng và hoạt động của các đơn vị và công nghệ mới mô hình Toyota Camry.
Áp dụng cho kiểu mẫu của seri ACV40 và GSV40

Các hướng dẫn gồm 3 phần.
1. Mô tả của một mô hình mới mô tả các đặc điểm chính và các tính năng của các mô hình mới.
2. kỹ thuật mô tả các mô tả về cấu trúc và chức năng của tất cả các hệ thống mới và các thành phần.
3. Đơn ứng đặc điểm kỹ thuật cơ bản của xe.


Kích thước: 61.66 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: