Một bản tin cho người tham gia của học viện đào tạo hội thảo, các tập đoàn Volkswagen (GT 502-Skoda).
Hội thảo này khám phá những điều cơ bản của xe bảo trì và sửa chữa, Skoda.
Việc đào tạo là cần thiết cho tất cả cơ học của đại lý Dịch vụ Skoda. Các khóa học được trình bày trong các hình thức chia bài thuyết trình Microsoft Power Point và bài học video. Rút ra trong các hình thức mà trong đó các vật liệu là những người tham gia.


Ngày phát hành: 2010
Dịch: video phần
Ngôn ngữ: "Đức", "tiếng Anh", "Séc"

Volkswagen nhóm Academy (GT 502-Skoda) truyền đào tạo-5df92bf310a8-jpgVolkswagen nhóm Academy (GT 502-Skoda) truyền đào tạo-04a88fe5d672-jpgVolkswagen nhóm Academy (GT 502-Skoda) truyền đào tạo-c47b1d4907b1-jpgVolkswagen nhóm Academy (GT 502-Skoda) truyền đào tạo-ad0ec6603f08-jpg

Chủ đề tương tự: