Xe hơi Porsche Việt.
Tự động Porsche Việt có các danh mục đầy đủ của Porsche mô hình (cho mỗi mô hình có là từ một đến một trăm hình ảnh, đặc điểm kỹ thuật, cũng như một mô tả ngắn về mô hình hay loạt để mà nó thuộc về), khoảng một trăm phim, hình ảnh gần như 1500, nhau bằng các chủ đề trong một trình diễn ảnh, bài viết, quét cũ áp phích và các công cụ. Dữ liệu tham khảo khoảng thời gian kể từ khi công ty của thành lập cho đến năm 2006.


Ngày phát hành: 2006


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: