Một hướng dẫn đa phương tiện để sửa chữa xe và bảo trì Nissan Primera (1990-1992 năm của vấn đề). Các hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu mô tả bảo trì và sửa chữa tự động.


Kích thước: 30.17 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: