Nissan Maxima sửa chữa hướng dẫn sử dụng năm mô hình năm 1993. Nissan Maxima với một mô hình xăng VQ20DEVQ30DEcó một khối lượng 2,0 và 3,0 lít. Nissan Maxima cài đặt một trong hai 4-x bước tự động truyền (hộp số tự động) hoặc 5 phút bước robot hộp số (CDPC).


Chủ đề tương tự: