Mitsubishi Galant Lancer Colt Tredia Cordia Precis 1983-1993-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn xác định những gì bạn nên làm, ngay cả khi bạn muốn họ thực hiện tại Trung tâm chăm sóc xe, nó cung cấp thông tin về bảo trì định kỳ và mô tả trình tự hợp lý của hành động và chẩn đoán trong trường hợp ngẫu nhiên chụp. Nó được hiểu rằng bằng cách sử dụng hướng dẫn này, bạn sẽ có thể làm việc một cách độc lập. Kiếm việc làm đơn giản, nó sẽ nhanh hơn so với hai lần để truy cập vào xe để xe có, và sau đó nhặt nó lên. Nhiều hơn nữa quan trọng là rằng bạn sẽ tiết kiệm tiền bằng cách không trả tiền người lao động và quản lý Dịch vụ. Ngoài ra, bạn tận hưởng đó làm việc một cách độc lập.

Bảng nội dung:

Loại:.PDF
Kích thước: 15.37 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: