Hướng dẫn dịch vụ ban đầu Mitsubishi Sigma Diamante, mà đã được sản xuất kể từ năm 1991 đến năm 1995.


Ngày phát hành: 1994
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: