GAZ 2705, GAZ Gazelle 3221-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Hướng dẫn sửa chữa và bảo trì kỹ thuật của Gaz-2705, Gaz-2705, Gaz-3221 Combi "GAZEL". Mô tả các động cơ ZMZ-4025, 4026, 4061, 4063 và động cơ 4215S, 42150 Ulyanovsk nhà máy ô tô.


Các trang: 288
Kích thước: 16.18 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: