Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật, bảo trì và hoạt động của xe ô tô DATSUN A12 động cơ công suất 1200 1171 ccm. Trong sổ tay này triệt để xem xét tất cả các thành phần chính hệ thống và các hội đồng.


Phát hành: 1973
Nhà xuất bản: "Haynes"
ISBN: 0-85696-124-8
Ngôn ngữ: tiếng Anh


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: