SAAB 900 (OG), 99, năm 1989-90 sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.

Hướng dẫn này mô tả đầy đủ những chiếc xe SAAB-900, 99 và 99. Các mô hình chi tiết nhất của tôi-900. Đầu 99-e không rơi vào hướng dẫn này.
Mô tả chi tiết tất cả các phần chính và các đơn vị của xe, tháo dỡ và lắp ráp các công cụ cần thiết, gây ra khoảng thời gian của các đơn vị thay thế.


Vấn đề: 1989
Nhà xuất bản: Haynes
ISBN: 1850 10567 7
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Số trang: 308Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: