Kỹ thuật xe hơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ, điều chỉnh và sửa chữa Il-21251, izh-2715, 27151, IG-01-01, IZH-Moskvitch-412, 27156 CE, là một tuyệt vời hướng dẫn sử dụng, bảo trì và sửa chữa xe. Sổ tay này mô tả hướng dẫn trên xử lý sự cố xe, nguyên nhân và phương pháp loại bỏ của của họ. Cũng bao gồm các hướng dẫn về sửa chữa và điều chỉnh và hoạt động, có thông tin về cách điều chỉnh và lắp ráp là viết tắt của deconstruction và thiết bị.


Kích thước: 10,97 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: