IZHMASH m 412IÈ 21, IG, IG, IG 2717 21251-01, IG-01, izh 27151 27156 năm 1985-sửa chữa, bảo trì và hoạt động của xe.
Một hướng dẫn sử dụng thực tế. Đổi mới công trình được sơn chi tiết và từng bước, từng hoạt động được minh họa với hình ảnh.


Loại: PDF
Kích thước: 32.22 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: