Hướng dẫn để bảo trì và sửa chữa xe off-road Chevrolet NIVA. Hướng dẫn này bao gồm sửa chữa và bảo dưỡng xe. Sổ tay này mô tả thiết kế của chiếc xe theo tháng 9 năm 2002.


Kích thước: có 5,23 Mb


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: