Hướng dẫn này chứa thông tin sửa chữa và bảo trì của các thành phần và các hệ thống xe ô tô Chery Amulet. Những dữ liệu này được trình bày ở dạng bảng danh sách có thể lỗi hoặc thiếu sót và cung cấp lời khuyên về làm thế nào để giải quyết chúng. Sổ tay này cung cấp hướng dẫn cho tháo gỡ và lắp ráp, điều chỉnh của các thành phần và các hệ thống xe ô tô, tất cả hoạt động là pooperacionno và được đi kèm với hình ảnh và hình ảnh đồ họa.Kích thước: 68.38 Mb


Chery Amulet (2006) hướng dẫn sử dụng-prnscr1-jpg


Văn bản ẩn

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
[sụp đổ]
Chủ đề tương tự: