Vaz-2107, 21072, 21073-40, 21074-ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
คู่มือจะชิดคุณบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ Vaz-2107, 21072, 21073-40, 21074 อะไหล่ตามพร้อมกับใช้เครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ มีเคล็ดลับในการดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และซ่อมแซมระบบทั้งหมดและหน่วยรถ ปรับปรุง: คำแนะนำจากคอลัมน์ "เราเอง" ประวัติ "หลังล้อ"


ขนาด: 11.98 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: