Luaz 967 מ' (רכב-טרנספורטר)-תיקון, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך זה מיועד מתקנים צבאיים תיקון ביצוע התיקון הנוכחי, ממוצע של המכונית-טרנספורטר Luaz - 967M, כמו גם לגבי התנהגות ותרגולים מעשיים על שיפוץ טקטי בתי ספר צבאיים, יחידות צבאיות.


תאריך שחרור/הצגה: 1981
מוציא לאור: Voenizdat
איכות: מעמודים שנסרקו
מספר עמודים: 232


מדריך 967 מ' (רכב-טרנספורטר) Luaz-prnscr1-jpg מדריך 967 מ' (רכב-טרנספורטר) Luaz-prnscr2-jpg


טקסט מוסתר

להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
להוריד חומר לעיון
[קריסת]
נושאים דומים: